Gezinsblad
Johannis Anthonisse #129, ged. 22 okt 1656 te Stavenisse (zl), begr. 24 apr 1739 te Stavenisse,van onder St. Maartensdijk., beroep(en): Landman in de Caashoek, zoon van Anthony Abels en Lysebeth Adriaans
Belijdenis Scherpenisse 24-12-1677.
Ingekomen St. Maartensdijk 23-4-1688 met attestatie van Scherpenisse, Johannes en zijn eerste vrouw Jannetje. Vermoedelijk waren zij daarvoor nog steeds lidmaat in Scherpenisse, maar woonde zij te St. Mrt. waar vanaf 1683 de kinderen gedoopt werden.
In het register van schepenakten van Stavenisse komt Johannes enkele malen voor.
Op 05-05-1697 verklaart Jan van der Eijk, brouwer te Stavenisse, 100 pond vis, schuldig te zijn aan Johannes Anth.; als onderpand geeft hij zijn kromstevenschuit met touwen, zeilen en ankers; borg is Adriaen Anthonisse (Las.5904 f.25v/26(. In de lidm.lijst St.Mt 1695 : Johannis Anth. en vr.Marijtje Pinte (buiten de stad).
Op 18-05-1698 wortd bovenstaande schuld voor 250 carolisguldens verlengd; als onderpand blijft dezelfde schuit verbonden; borg is nu Jacomijntje Jans, weduwe van Adriaen Anth. (Las.5904 f.48v).
Op 22-03-1699 verklaart Pieter Gillisse van Beveren 100 carolisguldens schuldig te zijn aan Johannes Anth.; de schuld is afbetaald op 03-03-1701 (Las.5904 f.65.
Volgens de lidmatenlijst St. Mrt. 1695 woonden Johannes en Maria (Marijtje) buiten de stad. In de lijst van 07-03-1706 staan beide nog vermeld.
Op 11-06-1700 koopt Johannes Anth. de heft van een welgelegen hofstede met 65 gemeten en 136 roeden koren - en weiland te ST. Maartensdijk voor f.60.-- per gemet ( zijn aandeel is dus 32 gemeten en 218 roeden).Het daarop staande huis, schuur en bakkeet is eigendom van de pachter Pieter van Oost, doch bij het einde van de pacht zal de eigenaar het huis moeten overnemen voor maximaal f.800-- (Las.5904 f.112).
Uit de rekeningen van de rentmeester van de Domeinen van St. Maartensdijk Scherpenisse blijkt dat Johannis Anth. vrij veel pachtland in gebruik heeft. In de jaren 1714-1720 bijvoorbeeld ruim 48 gemeten. (ARA s-Gravenhage inv. Hingman nr.9203 e.v.).
Johannes Anthonisse was ouderling te St. Mrt. 26-04-1704 tot (1707) en (1715 tot (1718).
Huisschatting St.Maartensdijk 1729, nr.192, Uiterste Nieuwland: Johannes Anthonissen hofstede, te betalen 1-3-4; idem, nr.213, Buytenpolders: Johannes Anth. hofstede, 1-1-0.
Uit dit alles kunnen we opmaken dat hij een redelijk bemiddeld man was.
De kinderen van Johannes Anthonisse zijn de naam "van Kaashoek" gaan gebruiken, en later de "van" weggelaten. Hij zelf heeft deze naam nooit gebruikt. Hun oom Adriaen Anthonisse, heeft in overeenstemming met zijn (neven) beroep de naam LANDMETER aangenomen. ABEL ANTHONISSE blijft het zonder achternaam volhouden.

Ondertrouwd 29 jan 1681 te Scherpenisse [zl] met:
Jannetje Philips de Laater #130, ged. 11 feb 1657 te Scherpenisse (zl), ovl. !, dochter van Philips de Laater en Maria de Waayer
Belijdenis Scherpenisse 13-4-1675. Na het overlijden van Jannetje Ph. de Laeter wordt goedgekeurd het accoord d.d. 11-2-1690 tussen Johannes Anth. Dirk de Laeter, oom van de kinderen Philip, Elisabeth en Marinus (dus Johannes uit 1686 was overleden) dat de vader ze onderhoudt. Later krijgt ieder kind FL.140 voor moederlijk goed uitgekeerd. de oudste dochter Elisabeth krijgt dan een (haar moeders?) kerkboek, een rees roo(de) kralen en een goude ring.(Las.5376).
1) Elizabeth Kaashoek #133, ged. 11 jan 1682 te Scherpenisse (zl), ovl. !
2) Philip Kaashoek #134, ged. 17 jan 1683 te Sint Maartensdijk (zl), begr. 14 mei 1739 te Stavenisse (zl)
3) Elisabeth Kaashoek #135, ged. 05 nov 1684 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !
4) Anthony Kaashoek, ged. 05 nov 1684 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !
Gehuwd 27 sep 1710 te Sint Maartensdijk (zl) met:
Neeltje Adriaanse Neeringh #137, ged. 27 mrt 1695 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. dec 1732 te Sint Maartensdijk (zl)
5) Joannes Kaashoek #138, ged. 05 mei 1686 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !
6) Marinus Kaashoek #139, ged. 11 apr 1688 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !

Gezinsblad
Johannis Anthonisse
Gehuwd 21 feb 1690 te Scherpenisse (zl) met:
Maria Cornelisse Pinte #131, ged. 26 dec 1670 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. voor 1707, dochter van Cornelis Cornelisse Pinte en Cornelia Janss Batenburg
In dit 16 jarig huwelijk worden 9 kinderen geboren. Na het overl. van Maria is er een accoord van Johannes Anth., Schepen van St.Maartensdijk met Cornelis Pinte wonende onder Tholen, oom van de kinderen Johannes, Cornelia, Cornelis en Adriaen, over hun onderhoud. (Raze5376).
1) Johannis Kaashoek, ged. 25 dec 1692 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. nov 1758 te Sint Annaland (zl), beroep(en): Landman in Anna Vosdijk. Dijkgraaf en weesmeester St. Annaland.
Lidmaten Stavenisse: Johannes Johannesse Antonisse KAASHOEK belijd, 20-04-1715, vertrekt met att. naar St.Annaland 04-06-1716. Daar wordt hij 01-10-1717 ingeschreven als Johannes Johannesse VAN KAASHOEK.
Hij is daar ouderling 09-01-1727 tot 12-01-1732 en 01-01-1742 tot 01-01-1744. In 1743 wordt Jan (Johannes) KAASHOEK gevraagd, als ouderling een onderzoek te doen naar de winkelsluitingswet op zondag. Hij vindt dat dit de kerkeraad niet raakt. In 1754 is hij in de acte vermeld als dijkgraaf.
Rekenig van Cornelis VERHEK (1759) over de 5 wezen van Joh. KAASHOEK (Johannes, Tannetje, Pieternella,Francois en Neeltje) die nog minderjarig waren, i.v.m. de boedel van Adriaan KAASHOEK waarvan zij deels erfgenaam waren (een zeer ingewikkeld geval). Zoon Johannes, meerderjarig, wordt van de weeskamer ontslagen. (RAZE 5869, f 209, 20-03-1772)

Gehuwd 13 dec 1715 te Sint Maartensdijk (zl) met:
Matje Cornelisse Pelle #90, geb. 15 nov 1689 te St.Annaland (zl), ovl. 11 sep 1730 te St.Annaland (zl), begr. 14 sep 1730 te St.Annaland, dochter van Cornelis Pelle en Catharina Crnelisse Duivelaar

Zij belijdt St.Ann. 29-03-1709
Uit het eerste huwelijk van Matje Pelle (St.Anneland 03-02/10-03-1713) met Abraham MARINUSSE (j.m. geb. Oud Vossemeer) werd een zoon Marinus ABRAHAMSE geboren, ged. St.Annaland 12-08-1714, die zich later, blijkbaar naar analogie met de tweede man van Matje PELLE, ook de naam KAASHOEK is gaan gebruiken.
Testament Johannes KAASHOEK en Matje PELLE d.d. 31-05-1725, gepasseerd voor notaris Hutspot (St.Mrt. verloren) waaruit blijkt dat de weeskamer gesecludeerd is (uitgesloten van bemoeienis met de boedel)
2) Cornelis Kaashoek #140, ged. 31 dec 1690 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !
3) Lijsbeth Kaashoek #141, ged. 21 nov 1694 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !
4) Cornelia Kaashoek, ged. 05 jul 1696 te Sint Maartensdijk (zl), ovl. !
Ondertrouwd 21 jan 1719 te Sint Maartensdijk (zl)
Gehuwd 10 feb 1719 te Sint Maartensdijk (zl) met:
Marinus Lonke lonque #405, geb. te Sint Maartensdijk (zl)
5) Cornelia Kaashoek #468, ged. 23 nov 1698 te St. Maartensdijk, ovl. !
6) Cornelis Kaashoek #469, ged. 10 apr 1701 te St. Maartensdijk, ovl. !
7) Adriaan Kaashoek #470, ged. 03 dec 1702 te St. Maartensdijk, ovl. !
8) Adriaen Kaashoek #471, ged. 30 mrt 1704 te St.Maartensdijk, ovl. !
9) Abraham Kaashoek #472, ged. 01 nov 1705 te St. Maartensdijk, ovl. !

Gezinsblad
Johannis Anthonisse
Ondertrouwd 02 jul 1707 te St. Maartensdijk [zl] met:
Rachel Jeremiasse Quist #132, ged. 16 nov 1653 te Stavenisse (zl), ovl. jan 1718 te Sint Maartensdijk (zl), begr. 29 jan 1718 te Stavenisse (zl), dochter van Jeremiasse Cornelis Quist en Neeltje Domus
Wed.van Witte ELENBAAS. Zij woonde met haar eerste man, (lijst 1702), in Stavenisse, buiten het dorp.
Rachel j. Quist doet belijdenis Stavenisse 14-04-1674. Zij woont 15-11-1674 Stav. (buiten dorp) bij haar ouders. Niet vermeld wanneer zij vertrokken is, maar is ingekomen St.Maartensdijk met att. van Stavenisse 1707.
Na het overlijden van Rachel komt er een testament ten gunste van de oudste zoon: testament van Johannes Anthonissen Abels, mede schepen te St, Maartensdijk, gezond: Legaat aan de armen; boedel blijft onverdeeld zolang zoon Flip van Kaashoek leeft, die niet goed bij zijn verstand is. Hij krijgt levenslang vruchtgebruik van de boedel, o.a.de hoeve en landerijen in "t Uiterste Nieuland en Middelland (50 gemeten 292 roeden). Als Flip overlijdt, worden zijn (half)broers en zusters erfgenaam. (Hij overlijdt nog geen maand na zijn vader). Voogden van Flip: Anthonij Johannes van Kaashoek. Seclusie van de weeskamer. (RAZE 5351, folio 136,28-11-1723).
Hoofdindex A-Z