Gezinsblad
Anthony Abels #143, geb. te Stavenisse (zl), ovl. 1662-1662 te Stavenisse (zl), beroep(en): Tavenier of herbergier in de Fortuynen te Stavenisse., zoon van Abel Abels en Geertruyt Jans
Lidmatenlijst Stavenisse 1660; Anthony Abels en vr Elisabeth Adriaens.
Op 31-08-1655 legt Jacob Baltsen voor schepenen van Stavenissen een verklaring af inzaken een vechtpartij bij Antony Abels, tavenier in de Fortuyne. [Las. 5899 f.4v].
Op 7.09.1656 verklaart schout Leendert Troost dat hij met twee schepenen is gegaan naar het huis van Anthony Abels, tavenier, om te controleren hoeveel bier er op die dag in de kelder is binnengekomen. De schout is op dat moment namelijk tevens pachter van de impost ten last van de tappers. De huisvrouw van Anthony Abels weigert hem echter de toegang tot de kelder. In zijn verklaring stelt de schout Anthony Abels aansprakelijk voor alle Kosten, schaden en interest [Las.5899 f.34v]. Hij is armmeester te Stav.
Een dag later verklaren vier personen op verzoek van schout Troost dat zij gisteren uit de schuit van Cornelis Jacobs Dijke, liggende aan de kade te Stavenisse zes half-vaten bier hebben overgebracht naar de kelder van Anthonis Abels [Las.58899 f.35]. Ongetwijfeld is de schout zijn impost gaan innen.
In de jaren 1645 tot en met 1661 is hij zeer frequent huurder van tiende [kavels land] te Stavenisse, Zuidmoer en Kempenshofstede. Tevens staat hij die jaren regelmatig borg voor andere huurders [Las.5936].
Hij is in 1659/60 armmeester te Stavenisse
Op 18.11.1660 tekent hij een schuldbekentenis voor 100 pond vis. Als onderpand geeft hij 4 gemeten weiland te Nieuw Kempenshofstede [Las.5899 f.144]
Op 3.07.1662 maken Anthony Abels, burger, en Lysbeth Adriaens mutueel testament voor schepenen van Stavenisse. Beide zijn dan goed bij zinnen. Anthony ligt, na verleden zaterdag uit Zierikzee thuisgekomen zijnde, ziek te bed. [Las.5899 f.208]
Vermoedelijk is hij aan de gevolgen van zijn ziekte, bloed overgeven, overleden want op 20.09.1662, twee maanden later compareert zijn weduwe voor schepenen van Stavenisse [Las.5899 f214v].

Gehuwd 01 apr 1640 te Stavenisse (zl) met:
Lysebeth Adriaans #144, geb. te Kempen Hofstede (zl), ged. 04 mei 1619 te Stavenisse (zl), ovl. dec 1667, dochter van Adriaen Marinuss en Adriaantje Joos
1) Johannis Anthonisse, ged. 22 okt 1656 te Stavenisse (zl), begr. 24 apr 1739 te Stavenisse,van onder St. Maartensdijk., beroep(en): Landman in de Caashoek
Belijdenis Scherpenisse 24-12-1677.
Ingekomen St. Maartensdijk 23-4-1688 met attestatie van Scherpenisse, Johannes en zijn eerste vrouw Jannetje. Vermoedelijk waren zij daarvoor nog steeds lidmaat in Scherpenisse, maar woonde zij te St. Mrt. waar vanaf 1683 de kinderen gedoopt werden.
In het register van schepenakten van Stavenisse komt Johannes enkele malen voor.
Op 05-05-1697 verklaart Jan van der Eijk, brouwer te Stavenisse, 100 pond vis, schuldig te zijn aan Johannes Anth.; als onderpand geeft hij zijn kromstevenschuit met touwen, zeilen en ankers; borg is Adriaen Anthonisse (Las.5904 f.25v/26(. In de lidm.lijst St.Mt 1695 : Johannis Anth. en vr.Marijtje Pinte (buiten de stad).
Op 18-05-1698 wortd bovenstaande schuld voor 250 carolisguldens verlengd; als onderpand blijft dezelfde schuit verbonden; borg is nu Jacomijntje Jans, weduwe van Adriaen Anth. (Las.5904 f.48v).
Op 22-03-1699 verklaart Pieter Gillisse van Beveren 100 carolisguldens schuldig te zijn aan Johannes Anth.; de schuld is afbetaald op 03-03-1701 (Las.5904 f.65.
Volgens de lidmatenlijst St. Mrt. 1695 woonden Johannes en Maria (Marijtje) buiten de stad. In de lijst van 07-03-1706 staan beide nog vermeld.
Op 11-06-1700 koopt Johannes Anth. de heft van een welgelegen hofstede met 65 gemeten en 136 roeden koren - en weiland te ST. Maartensdijk voor f.60.-- per gemet ( zijn aandeel is dus 32 gemeten en 218 roeden).Het daarop staande huis, schuur en bakkeet is eigendom van de pachter Pieter van Oost, doch bij het einde van de pacht zal de eigenaar het huis moeten overnemen voor maximaal f.800-- (Las.5904 f.112).
Uit de rekeningen van de rentmeester van de Domeinen van St. Maartensdijk Scherpenisse blijkt dat Johannis Anth. vrij veel pachtland in gebruik heeft. In de jaren 1714-1720 bijvoorbeeld ruim 48 gemeten. (ARA s-Gravenhage inv. Hingman nr.9203 e.v.).
Johannes Anthonisse was ouderling te St. Mrt. 26-04-1704 tot (1707) en (1715 tot (1718).
Huisschatting St.Maartensdijk 1729, nr.192, Uiterste Nieuwland: Johannes Anthonissen hofstede, te betalen 1-3-4; idem, nr.213, Buytenpolders: Johannes Anth. hofstede, 1-1-0.
Uit dit alles kunnen we opmaken dat hij een redelijk bemiddeld man was.
De kinderen van Johannes Anthonisse zijn de naam "van Kaashoek" gaan gebruiken, en later de "van" weggelaten. Hij zelf heeft deze naam nooit gebruikt. Hun oom Adriaen Anthonisse, heeft in overeenstemming met zijn (neven) beroep de naam LANDMETER aangenomen. ABEL ANTHONISSE blijft het zonder achternaam volhouden.

Ondertrouwd 29 jan 1681 te Scherpenisse [zl] met:
Jannetje Philips de Laater #130, ged. 11 feb 1657 te Scherpenisse (zl), ovl. !, dochter van Philips de Laater en Maria de Waayer
Belijdenis Scherpenisse 13-4-1675. Na het overlijden van Jannetje Ph. de Laeter wordt goedgekeurd het accoord d.d. 11-2-1690 tussen Johannes Anth. Dirk de Laeter, oom van de kinderen Philip, Elisabeth en Marinus (dus Johannes uit 1686 was overleden) dat de vader ze onderhoudt. Later krijgt ieder kind FL.140 voor moederlijk goed uitgekeerd. de oudste dochter Elisabeth krijgt dan een (haar moeders?) kerkboek, een rees roo(de) kralen en een goude ring.(Las.5376).
2) Abel Anthoynisse #145, ged. 22 dec 1640 te Stavenisse (zl), ovl. !
3) Adriaen Anthonis Landmeter, geb. te Stavenisse (zl), ged. 17 nov 1641 te Stavenisse (zl), ovl. ± 1697 te Stavenisse (zl), beroep(en): landmeter te Stavenisse
Adriaan Anthonus LANDMETER wordt op 16-03-1661 geadmitteerd als landmeter (Archief Staten vav Zeeland 1670/101).
Evenals zijn vader is hij regelmatig huurder van tiende te Stavenisse ,Zuidmoer en Kempen hofstede (Las.5936) in verband hiermee wordt hij op 18-04-1667 door de rentmeester van Stavenisse aangesproken tot betaling van de achterstallige pachtsom over 1666 ten bedrage van 36.15.9 pond vls. (Las.5900 f.33)
Op 01-05-1682 koopt hij van Marius ELENBAAS een schuur aan de Achterweg naast het kerkhof voor 14 pond vls. (Las.5901 f.197)
Hij is huurder van de impost tev laste van de tappers te Stavenisse over de periode 01-04-1683 tot en met 30-09-1863 en 01-10-1691 tot en met 30-09-1692 (Las.5901 f.228 en Las. 5902 f.132 v).
Hij verkoopt een huis, schuur en erve aan de stoofdijk te Stavenisse voor 110 vls; gel. op 03-03-1689 (Las. 5902 f.76)
Hij tekent een schuuldbekentenis voor 17.14.8 pond vls. wegens dijkgeschot over het jaar 1691 (Las.5902 f.123).
Hij verkoopt een huis, schuur en bakkeet staande op 't Veer te Stavenisse voor 66.13.4 pond vls: gelv.op 05-07-1697 (Las.5904 f.11)
Hij staad borg voor Jan van der EYK op 05-05-1697 (Las.5904 f.25v/26).
Jacomijtje JANS, wedw.van Adriaan ANTHONISSE staat borg voor (haar zoon) Jan van der EYK op 18-05-1698 (Las.5904 f.48v). Later verkoopt zij verschillende perselen met huis en schuur binnen Stavenisse.

Ondertrouwd 16 feb 1664 te Stavenisse (zl)
Gehuwd 05 mrt 1664 te Stavenisse (zl) met:
Adriaantje Cornelis Hoeck #407, ged. 04 apr 1640 te Stavenisse (zl), ovl. voor 1672 te Stavenisse (zl), dochter van Cornelis Jacobs Hoeck en Pieternella Pieters
Weduwe van Daniel GILJAMSE.
4) Geertruid Anthoynisse #147, ged. 08 nov 1643 te Stavenisse (zl), ovl. !
5) Maria Anthoynisse #148, ged. 28 feb 1646 te Stavenisse (zl), ovl. !
6) Abigail Anthoynisse #149, ged. 01 mrt 1648 te Stavenisse (zl), ovl. !
7) Abel Anthoynisse #150, ged. 16 mei 1649 te Stavenisse (zl), ovl. !
8) Abigail Anthoynisse #151, ged. 16 jul 1651 te Stavenisse (zl), ovl. !
9) Abel Anthonisse, ged. 25 jan 1654 te Stavenisse (zl), begr. 09 okt 1724 te Stavenisse (zl), beroep(en): landman te Stavenisse, woonplaats(en): , Aanvankelijk wonende te St. Philipsland, later landman te Stavenisse, uit Quohier van het familiegeld over 1701 waarstaat vermeld Abel ANTHONISSE, boer. (Las. 5904 f.155v)
Ondertrouwd 23 nov 1680 te St.Philipsland
Gehuwd 28 dec 1680 te St.Philipsland met:
Pieternella Jaspers #423, geb. te St.Philipsland, ovl. !
j.d. geb. en won. te Philipsland.
10) Adriaentje Anthoynisse #153, ged. 14 apr 1659 te Stavenisse (zl), ovl. !
11) Abraham Anthoynisse #154, ged. 10 apr 1661 te Stavenisse (zl), ovl. !
Hoofdindex A-Z